Декларация за основните неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост

Преходът към устойчива, нисковъглеродна, ефективна по отношение на ресурсите кръгова икономика е от ключово значение за дългосрочната конкурентоспособност на нашата икономика. Устойчивостта или екологичното, социално и управленско естество на инвестициите става все по-важен фактор за този преход. Критериите от екологично, социално и управленско естество третират въпроси като изменението на климата, замърсяването на въздуха и водите, биологичното разнообразие, правата на човека, социалните стандарти, корпоративното управление и много други. Тези критерии спомагат за по-добро определяне на бъдещите финансови резултати на дружествата (възвръщаемост и риск). 

“Аксиом Инвест“ ООД подкрепя силно всички мерки, насочени към опазване на околната среда, към защитата на правата на служителите и към по-доброто корпоративно управление, които най-общо се определят като фактори на устойчивост. В тази връзка, дружеството се запозна с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейсккия парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги (Sustainable Finance Disclosure Regulation или SFDR) и и Регламент  (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020г. за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088  (Регламент  (ЕС) 2020/852) и на свързаната европейска регулация.

 „Аксом Инвест“ ООД към момента на приемане на своята Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса си на вземане на инвестиционни решения при управление на портфейли и при инвестиционни съвети и за отчитане на неблагоприятното въздействие на инвестиционните решения върху факторите за устойчивост, не предоставя услугите управление на портфейли предоставяне на инвестиционни съвети, независимо, че същите са включени в издадения на дружеството лиценз. Също така дружеството не създава и не дистрибутира паневропейски пенсионни продукти. Независимо от посоченото по-горе и на основание член 4, параграф 5.b от SFDR, на този етап Аксиом Инвест ООД избра да не отчита в инвестиционните си съвети и при управление на портфейл неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост.

Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент (ЕС) 2020/852 въвеждат задължения за инвестиционните посредници, които предоставят следните услуги:

- Управление на портфейл и вземане на инвестиционни решения в тази връзка;

- Предоставяне на инвестиционни съвети;

- Създаване и/или дистрибутиране на паневропейски пенсионен продукт.

Аксиом Инвест ООД не предоставя услуги по активно управление на портфейл, предоставяне на инвестиционни съвети и създаване и/или дистрибутиране на паневропейски пенсионен продукт, поради което, към настоящия момент, въведените с Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент (ЕС) 2020/852 изисквания не са относими и приложими към дейността на дружеството. При стартиране на дейност по предоставяне на услуги, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2019/2088 и Регламент (ЕС) 2020/852, Аксиом Инвест ООД ще предприеме всички необходими действия за актуализиране на вътрешната нормативна уредба в инвестиционния посредник и съобразяване на дейността си с въведените нормативни изисквания в сферата на интегрирането на рисковете за устойчивостта и отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта.

 ИП прилага Политика относно формиране на  възнагражденията, която има за цел установяване на ясни и обективни принципи на възнагражденията на определени категории персонал и осигуряване на надеждното и ефективно управление на риска и ненасърчаване на поемането на риск, който надвишава приемливите за инвестиционния посредник нива. Интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения при управление на портфейли на клиенти и при предоставяне на инвестиционни съвети на клиенти няма да повлияе негативно въру надеждното и ефективно управление на рисковете и ненасърчаване на поемането на риска от инвестиционния посредник. За да реши да отчита факторите на устойчивост, ИП ще прегледа и ревизира всичките си вътрешни правила и политики, и ще приеме необходимите промени, особено в правилата за управление на риска и в политиката за възнагражденията. 

Понастоящем, мащабът на дейност на Дружеството, както и естеството и обхвата на неговите дейности, специално свързаните с управление на портфейл и инвестиционни съвети, не оправдават поемането на допълнителни административни мерки и разходи.