Хеджиране

Хеджирането е вид застраховка срещу неблагоприятни събития, която не ги предотвратява, но ограничава последиците от тях. Хеджирането срещу инвестиционен риск представлява използването на различни финансови инструменти (акции, суровини, лихвени равнища, валути и др.), за да се избегнат загуби от негативни движения в цената.В много случаи за хеджиране се използват финансови инструменти, или т.н. деривати, като най-често срещаните са опциите и фючърсите. Чрез тях загубата на основната инвестиция се покрива от печалба на деривата.

В областта на финансите хеджирането е допълнителна инвестиция, предназначена да намали риска от друга инвестиция.Това е начин да се намалят рисковете за бизнеса, като същевременно се реализират печалби в инвестициите.