Документи

Политика за третиране на конфликт на интереси

Общи условия приложими към клиентските договори

Правила за управление на риска

Годишно оповестяване ИП Аксиом Инвест ООД във връзка с изистванията на Регламент 2019/2033 от 27.11.2019г. на ЕП

Годишно оповестяване ИП Аксиом Инвест ООД във връзка с изистванията на Регламент 2019/2033 от 27.11.2019г. на ЕП за 2022г.

Отчет за собствения капитал на ИП Аксиом Инвест ООД

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ИП „Аксиом Инвест“ ООД

Правила за вътрешно подаване на сигнали в ИП „Аксиом Инвест“ ООД

ГО 2023г.

Одиторски доклад 2023

Приложение към Финансовия отчет 2023

Политика за най-добро изпълнение на клиентски нареждания

Правила за категоризация на клиентите

Политика за управление на жалби

ГФО - Годишен финансов отчет - Одиторски доклад

Годишен финансов отчет - одиторски доклад 2022г.

ИП Аксиом Инвест ООД

Декларации ЗМИП

Оповестяване 2023

ГФО -2023г.

Годишен Доклад за дейността - 2023

Информация относно инвестиционен посредник „Аксиом Инвест” ООД и неговите услуги

Информация относно инвестиционен посредник „Аксиом Инвест” ООД и неговите услуги

Правила за водене на отчетност, съхраняване на информация и съхраняване на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти

Тарифа за таксите